Jäsenkirje 2 / 2011

Sammatti 18.11.2011

Hyvät Kirmusjärven suojeluyhdistyksen jäsenet

I   Säästä

Taas on tänä vuonna syksy saapunut myös Kirmuselle. Muuttolinnut ovat pääosin jo lähteneet. Koskeloiden suuria parvia on nähty viimeisen kuukauden aikana. Harmaahaikarat, silkkiuikut ja joutsenet ovat jo lähteneet etelää kohti. Yksi yksittäinen silkkiuikku nähtiin järvellä vielä 11.11.2011.

Marras- joulukuun vaihteessa sää on suuressa osassa maata tavanomaista lämpimämpää. Maan eteläosassa ei ole viitteitä tavanomaisesta poikkeavista lämpötiloista.
Sademäärän osalta marraskuu on aluksi tavanomaista kuivempi koko maassa. Jatkossakaan ei ole selviä viitteitä tavanomaista sateisemmasta tai tavanomaista kuivemmasta säästä. Ilmanpaine-ennusteen mukaan Suomi kuuluu korkeapaineen vaikutuksen alaisuuteen.
Loppusyksyn ja alkutalven eli marraskuusta tammikuuhun ulottuvan jakson keskilämpötilan arvioidaan olevan maan etelä- ja länsiosassa 60...70 %:n todennäköisyydellä tavanomaista korkeamman. Jakson sademäärässä ei ole merkkejä poikkeamasta suuntaan tai toiseen, vaan todennäköisyydet ovat lähellä tilastollista todennäköisyyttä. Ilmanpaine-ennusteen mukaan on Länsi-Euroopassa ja Brittein saarilla pääosin korkeapaine, jolloin Pohjois-Euroopassa on vallitsevana lännenpuoleinen ilmavirtaus, joka tuo lauhaa ilmaa. Ajoittain kuitenkin pääsee pohjoisesta purkautumaan kylmempää ilmaa maahamme.

II Veden laatu - uusin mittaus 3.11.2011

Happitilanne: Kirmusjärven pohjan läheinen vesi on ollut vähähappista sekä kesäisin että talvisin. Uusimpien, vuonna 2011 tehtyjen mittausten mukaan Luhdannokan 6 metrisen syvänteen happipitoisuus oli helmikuussa pintavedessä hyvä, mutta heikko 4 metrissä ja sen alapuolella. Isosaaren 5 metrisen syvänteen happipitoisuus oli elokuussa 2011 hyvä. Näytteet otettiin myös marraskuun alussa 2011, jolloin järven vesi oli tasalämpöistä ja molempien syvänteiden vesi oli täyskierrossa hapettunut, joten tilanne oli hyvä.

Rehevyys: Kirmusjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Kesäaikaiset pintaveden pitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 29 – 71 µg/l. Marraskuussa 2011 pitoisuus oli Isosaaren kohdalla 43 ja Luhdannokan kohdalla 40 µg/l.

Kirmusjärven vedessä on joissakin paikoissa kesän 2011 aikana esiintynyt leväkukintoa muutaman päivän aikana. Muuten vesi on ollut hyvänlaatuista ja keskimääräistä lämpimämpää koko kesän. Uusin Kirmusjärven veden laadun mittaus on suoritettu 3.11.2011 ja siitä kuten muutenkin enemmän veden laadusta ja järven kasveista lue ao. internet-sivu (www.kirmusjarvi.fi/tiedotteet). LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi

Järviveden korkeus

Veden korkeutta on jälleen seurattu. Järven keskivesi on 53,69 cm.

Mittaustulokset kesän ja alkusyksyn ajalta ovat seuraavat (pvm, cm):
07.05. 60,69
01.06.  53,69
24.07. 50,69 (ukkossateen jälkeen)
14.09. 57,69
03.11. 64,69 (nousussa)

III Lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan kesäkaudelta 2011

Tiedotus

 • Tiedottamista on jatkettu suojeluyhdistyksen kotisivuilla www.kirmusjarvi.fi
 • Toripäivä pidettiin 18.6.2011. Teeman ”Syödään Kalaa” mukaisesti torilla esiteltiin kalan valmistusta ja kalastusvälineitä. Yleisölle tarjottiin järvikalamaistiaisia grillistä. Kala-annoksia ahvenesta ja hauesta tarjottiin 100 ensimmäiselle. Myös Olavin vastapyydetty siika valmistettiin grillissä näytösluontoisesti.
 • Paperikirjeen liitteenä lähetetään muistutus niille harvoille jäsenille, joilta tämän vuoden jäsenmaksu on vielä suorittamatta.

Vuosikokous

 • Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 6.8. Sampaalassa. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus säilyi muuten ennallaan paitsi että uudeksi jäse-neksi valittiin Osmo Suihko. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano löytyy täältä.

Sammatin järvipäivät

 • Vuosikokousta seuranneille Järvipäiville osallistui 100 kuulijaa. Tilaisuudessa Kalavaleen esitti dosentti Janne Jalava. Juhlapuhuja oli MTT h.c. Harri Dahlström, joka kertoi kalastustarinoita. Vesistötutkija Anne-Marie Hagman Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta esitti yhteenvedon kunnostussuunnitelmasta. Kaikkien Sammatin alueella toimivien yhdeksän järviyhdistyksen edustajat toivat esille myös ajankohtaisia asioitaan.

IV Järven kunnostus

 • Lohjan kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehdään parhaillaan suunnitelmaa Kirmusjärven kunnostamiseksi. Kunnos-tussuunnitelmassa osoitetaan ensisijaiset toimenpiteet, joiden toteuttamiseksi hae-taan jatkossa esim. EU- ja valtion rahoitusta.
 • Järven kasvuston poistamista on toteutettu suunnitelmien mukaan kerran kesän 2011 aikana. Kaikkiaan toimenpide on tapahtunut noin 20:ssä paikassa. Yhdyshen-kilönä on ansiokkaasti toiminut Kalle Harjuranta. Häneen toivomme jäsenistön jat-kossakin olevan yhteydessä ja ilmoittavan halukkuutensa myös kesän 2012 vastaaviin kasvuston poistoihin.
 • Hoitokalastus - Kirmusjärven kunnostussuunnitelman mukaista hoitokalastusta nuottaamalla aloiteltiin 20.10.2011. Nuottauksella on tarkoitus toteuttaa ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä. Tavoite on poistaa noin 10 tonnia lahnaa ja muuta vesistöä kuormittavaa kalaa Kirmusesta. Mukana hankkeessa on järviyhdistys ja kalastusosakaskunnat. Ammattikalastajat hoitavat kalastuksen. Kerralla yritetään saada 2000–3000 kilon saalis.
  • Ensimmäinen nuottaus ei tuottanut suurta tulosta, sillä suuria kalaparvia ei saatu paikallistettua. Yhden nuotan saalis oli n. 200 kiloa lahnaa ja särkeä, 2 kuhaa ja n. 50 haukea. Arvokalat palautettiin takaisin järveen. Arvokalaa nuottaa tuli siis yhtä paljon kuin roskakalaa. Uusia yrityksiä tehdään toivottavasti paremmalla onnella.

V   Tulevia tapahtumia

 • Toripäivystyksiä Teematoripäivä on lauantai 16.6.2012. Teematorille on ideoitu mm. muikun paistoa, mitä kaikkea kalasta voi tehdä, erilaisia kaloja olisi esillä ja ruokaohjeita ja neuvontaa.
 • Järvipäivän teemana Sammatin Sampaalassa lauantaina 11.8.2012 on järven kunnostustoimenpiteet. Alustavia kyselyjä asiantuntijapuhujiksi on jo tehty. Kaikki siksi silloin paikalle!


Eletään toivossa jälleen uudesta kesästä!
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus