Kirmusjärven suojeluyhdistys r.y:n säännöt.

1 § Nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Kirmusjärven suojeluyhdistys r.y. j a sen kotipaikka on Sammatin kunta.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesiensuojelua, muuta luonnon suojelua ja maisemanhoitoa Sammatin kunnassa olevan Kirmusjärven ja sen valuma-alueilla.

3 § Toiminnan laatu

1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii puolue- ja vastaaviin eturyhmiin sitoutumatta ja voittoa tavoittelematta yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostuneiden yhteistoimintaelimenä.

2. Kokoaa saatavissa olevia tietoja järvestä ja sen valuma-alueista ja niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä.

3. Harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemiseksi.

4. Pyrkii vaikuttamaan vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja –hankkeisiin siten, että ympäristönsuojelunäkökohdat tulevat riittävässä määrin huomioiduksi.

5. Tekee esityksiä, aloitteita ja toimii epäkohtien korjaamiseksi.

6. Seuraa epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista ja toteutumista.

7. Pitää yhteyttä viranomaisiin ja järjestöihin.

8. Voi halutessaan liittyä muihin yhteisöihin.

9. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä ja voi ottaa vastaan raha-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenillä on oikeus milloin tahansa erota välittömästi yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä tili- ja toimintakautena.

6 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenille päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kolmetoista jäsentä. Johtokunnan jäsenten tulee edustaa mahdollisimman tasalukuisesti Kirmusjärven vesi- ja ranta-alueiden omistajia, asukkaista ja kesäasukkaita.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan. Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa kuitenkin seuraavassa vuosikokouksessa hallituksen toimittaman arvonnan perusteella 1/3, seuraavassa vuosikokouksessa samoin 1/3 ja seuraavassa vuosikokouksessa loput ensi kerralla valituista jäsenistä. Tämän jälkeen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä, kuin heidät on valittu.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa .

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on toukokuun 1. päivästä huhtikuu 30. päivään.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä lausuntonsa hallitukselle kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa heinä – elokuun aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun kokous niin päättää, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 – osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ovat sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta pyytäneet.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai niistä muista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat aihetta.

3. Vahvistetaan toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus, erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenille.

4. Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

5. Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle.

6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

7. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

11 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on ilmoitettava yhdistyksen kokouksista Sammatin kunnan ja paikallisilla ilmoitustauluilla tai paikallisessa sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.