Jäsenkirje 2/2009
Sammatti 1.10.2009

Hyvät yhdistyksen jäsenet,
 

Sää

Säiden suhteen monipuolinen kesä on päättynyt ja oikea syksy on alkanut vasta nyt pohjoisella ilmavirtauksella. Kerrataan vielä mennyt säätila. Kesäkuu alkoi kylmänä, mutta päättyi helteisiin. Heinäkuu taas oli vähähelteinen ja viileähkö lähes koko maassa. Elokuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi. Ja yhteenvetona myös koko kesän keskilämpötilat olivat suuressa osassa maata asteen verran tavanomaista korkeampia. Syyskuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi. Päättynyt kuukausi oli yksi lämpimimmistä viimeisten 50 vuoden aikana.
 

Veden laatu 

Kirmusjärven vedenlaadusta saatiin viimeisin LUVY:n tilanneraportti 7.8.2009 ja siinä todettiin loppuyhteenvetona seuraavaa: Kirmusjärvi on rehevä, mutta järven kokonaistilanne on tyydyttävä. Syvänteiden alusveden happi heikkeni sekä talvi- että kesäkerrostuneisuuden aikana vuonna 2009. Happikadosta ei kuitenkaan ole kysymys. Järven happi- ja ravinnepitoisuuksien kehittymistä on hyvä seurata. Kesäkuun sinilevähavainto on kuluvana kesänä ollut hyvin yleinen ilmiö Länsi-Uudemaan järvillä. Syynä on todennäköisesti lauhan ja sateisen vuoden 2008 järviin tuomat normaalia suuremmat ravinnevalumat. Sinileväesiintymiin on syytä suhtautua terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Ranta-asukkaiden näköhavaintoihin perustuvat tiedot kertovat, että heinä-, elo- ja syys-kuussa veden laatu on ollut hyvää eikä leväesiintymiä ole tiettävästi havaittu. Järvivettä on voinut hyvin käyttää talousvetenä.

Sammatin järvien tila 

Vesistötutkija Anne-Marie Hagman LUVY/Uudenmaan ympäristökeskuksesta on saanut valmiiksi selvitystyönsä loppuraportin: Sammatin järvet, Yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma. Projekti valmistui vuoden 2008 lopussa. Hagman on koonnut 25 Sammatin järven tiedot eri lähteissä. Näiden pohjalta on syntynyt arvio kunkin järven tilasta ja esitys järvien hoitamisesta. Yhteenvedon perusteella on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella järvien kunnostustarpeita ja toimenpiteitä sekä arvioida niiden kestokykyä. Kirmusjärven suojeluyhdistys jatkaa yhteistyötä järvien kunnostuksessa tältä pohjalta. Raportti löytyy LUVY:n kotisivuilta.
http://www.luvy.fi/pages/vesien-ja-ympaeristoen-tila/sammatin-vesistoet.php
 
Lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan kesäkaudelle 2009

Tiedotus

  • Tiedottaminen siirtyi kesän aikana uusille kotisivuille: www.kirmusjarvi.fi
  • Hallituksen jäsenet olivat kesä-heinäkuussa Sammatin kesätorilla tavattavissa ja jakamassa tietoa järven tilasta.
  • Kirjeen liitteenä lähetetään muistutus niille harvoille jäsenille joilta tämän vuoden jäsenmaksu on vielä suorittamatta.

Järvien kunnostus

  • Järven kasvuston poistamista toteutettiin suunnitelmien mukaan laajamittaisesti sekä juhannuksen alla että elo-syyskuun vaihteessa. Osa kesäasukkaista ilmoittikin kiinnostuksensa niittoon hallituksen jäsenille jo hyvissä ajoissa etukäteen. Yhdyshenkilönä järvikasvuston pois-tossa on ansiokkaasti toiminut Kalle Harjuranta. Häneen toivomme jäsenistön olevan jatkossakin yhteydessä ja ilmoittavan halukkuutensa myös kesän 2010 vastaaviin kasvustopois-toihin.
  • E18-tie otettiin käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. Suojeluyhdistyksemme seuraa Kirmusjär-veen johtavissa puroissa tien ylimääräisiä laskeumavaikutuksia, joista on ollut näköhavaintoja. Mennyt kesä osoitti myös, että E18 -tien liikenne aiheuttaa ajoittain kohonnutta melukuormaa eteenkin järven pohjoisosan asujaimistolle. Näiden seurausvaikutuksien takia yhdistys toimii jatkossa aktiivisesti sekä meluntorjunnassa että vesistöjen seurannassa ja hoitamisessa.
  • Kolmperän purossa on ollut toiminnassa fosforin saostuslaitteisto 29.9.2007 alkaen. Toi-meenpanoryhmässä ovat Seppo Alava ja Esa Tuomola. Puron fosforipitoisuudet ovat laskeneet alustavien tulosten perusteella 25 % - 40 % laitteen vaikutuksesta. Laitteen käyttöä jatketaan ja mittauksia suoritetaan myös jatkossa.

Vuosikokous

  • Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 8.8. Sampaalassa. Vuosikokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jarkko Eskola päätti puheenjohtajana ansiokkaan 2003 alkaneen toimintakautensa tähän kauteen. Kiitämme lämpimästi Jarkkoa pitkästä ja toimeliaasta kaudesta hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Kiljunen Myllykylästä ja uutena hallitukseen jäsenenä aloitti Eeva Eitsi Leikkilästä. Muuten hallitus pysyi entisellään. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät löytyvät kotisivuilta kohdasta hallitus.
  • Vuosikokous käsitteli Heikki Piekan aloitteen vesiliikenteeseen liittyen: ”Esitän, että Kirmus-järven suojeluyhdistys ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin saadakseen Kirmusjärvelle 10 km/h nopeusrajoituksen.” Keskustelussa tuotiin esille erilaisia näkemyksiä asiaan. Mm. saarten asukkaat tulee ottaa huomioon asian käsittelyssä. Todettiin, että yhdistyksen tehtävänä on lähinnä kerätä yhteinen näkemys ja laatia siihen pohjautuva suositus. Vuosikokous päätti antaa aloitteen uuden hallituksen käsiteltäväksi toimenpiteitä varten. Hallitus valmistelee asiaa ja on kiinnostunut jäsenistön mielipiteistä tässä suosituskysymyksessä.

Sammatin Järvipäivät

  • Vuosikokousta seuranneille Järvipäiville osallistui 105 kiinnostunutta kuulijaa. Järvipäivillä juhlittiin Kirmusen suojeluyhdistyksen 10-vuotistaivalta. Tilaisuuden juhlapuhujana oli kan-sanedustaja Matti Saarinen. Lohjan kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhallituksen jä-sen Tuija Piekka. Yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Jarkko Eskola esitteli 10-vuotishistoriikin, joka on nyt luettavissa kotisivuilla. Vesistötutkija Anne-Marie Hagman LUVY:stä esitti yhteenvedon Sammatin järvien tilasta ja seurantaohjelmasta. Järvipäivillä kuultiin myös kaikkien yhdeksän Sammatin alueella toimivan järviyhdistyksen puheenvuorot. Järviyhdistykset allekirjoittivat aloitteen Lohjan kaupungin hallitukselle vesinäytteiden osittai-sesta korvaamisesta aikaisemman Sammatin käytännön mukaan.

 
Toivotamme kaikille mitä parhainta syksyä ja hyviä järvikelejä!
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus